Měření a seřízení geometrické přesnosti

  • ballbar test
  • kalibrace odměřování laser-interferometrem
  • měření a náprava geometrie strojů

Ballbar test

Ballbar testem u výrobních zařízení sledujeme dosažitelnou přesnost výroby na jednotlivých strojích.

Na základě hodnot detekovaných chyb vyhodnotíme opotřebení jednotlivých funkčních částí strojního zařízení. Při pravidelném testování stroje lze, díky zapracování naměřených dat do trendu vývoje chyb, dostatečně dopředu naplánovat odstávku stroje na provedení potřebných oprav.

Znalost skutečného stavu stroje umožňuje rovněž připravit dopředu potřebné náhradní díly. Při testování stroje touto metodikou lze sledovat a kontrolovat stav těchto strojních celků:

  • stav opotřebení a vůle v pohybových šroubech a jejich uložení
  • opotřebení a příčné vůle v kluzných, či lineárních vedeních
  • stav frekvenčních měničů a servomotorů lineárních os, nastavení dynamiky stroje
  • relativní hodnoty odchylek v odměřovacích systémech (nájezd do polohy)
  • stav kolmostí lineárních os

Při testech lze dočasně ovlivnit hodnotu některých chyb kompenzacemi strojních parametrů v řídícím systému stroje.

Výstupem z měření je technický protokol s vyhodnocením stavu, který je průkazným dokladem o přesnosti strojního zařízení dle příslušné normy.

Kalibrace odměřování laserovým interferometrem

Laserovým interferometrem XL80 v kombinaci s kompenzační jednotkou technici měří u CNC strojů přesnost a opakovatelnost najetí polohy jednotlivých lineárních os.

Poté následuje úprava, resp. u nově kalibrovaných strojů, vytvoření korekčních map v řídícím systému – nelineární kompenzace naměřených chyb.

Na závěr kalibrace technik provede kontrolní – výsledné měření zkompenzovaného stroje. Kalibraci odměřovacích systémů je doporučeno realizovat mimo pravidelné periodické termíny tehdy, je-li na stroji měněno odměřování, jsou-li měněny kuličkové šrouby, popř. je-li upravována geometrie stroje, např. novým ustavením na základu.

Výstupem je protokol z měření dle požadované normy (ISO, VDI, ASME, JIS), kterým je dokladována kalibrace odměřovacích systémů. Tímto je naplněn požadavek jakosti na pravidelnou kalibraci měřidel.

Výstupem z laserové kalibrace odměřování je technický protokol s vyhodnocením stavu, který je průkazným dokladem o kalibraci dle příslušné normy.

Měření a náprava geometrie

Provádíme kontrolu geometrie strojních zařízení a následně nápravu geometrie do souladu s požadavky kladenými na přesnost výroby, popř. přesnost stroje. Náprava geometrie je z pravidla prováděna novým ustavením stroje na základu a následně novým nastavením kolmostí jednotlivých dvojic lineárních os. Po nápravě geometrie provádíme kontrolní měření geometrické přesnosti. Výstupem nápravy geometrické přesnosti je protokol se zdokumentovanými hodnotami z kontrolního měření. V případě, že má strojní zařízení numerické řízení - CNC stroj, doporučujeme provést po nápravě geometrie laserovou kalibraci odměřovacích systémů stroje.